Teaching materials

Latgaliešu rakstības noteikumi (2007)

2007. gadā Tieslietu ministrijas paspārnē esošais Valsts valodas centrs apstiprināja Latgaliešu rakstības noteikumus. To mērķis ir tuvināt latgaliešu rakstību tautā runātajai valodai, vienlaikus respektējot jau pastāvošo rakstības tradīciju, kā pamatā ir Latvijas Izglītības ministrijas 1929. gadā apstiprinātie Latgaliešu pareizrakstības noteikumi. Rakstība ir pilnveidota uz Latgales izlokšņu fonētikas, morfoloģijas un konvencijas pamata, turpinot un papildinot bīskapa Dr. phil. Pētera Stroda un valodnieka Dr. habil. philol. Antona Breidaka vadīto komisiju darbu un īstenojot to ieceres.

Latgaliešu rakstu valodas fonoloģiskās sistēmas pamatā ir Aizkalnes, Vārkavas, Galēnu, Viļānu, Sakstagala, Ozolaines, Makašānu, Dricānu, Gaigalavas, Bērzpils, Tilžas un Nautrānu izlokšņu sistēma, kura ir vislabāk saglabājusi latgaliskajām izloksnēm raksturīgās pazīmes. Morfoloģisko formu pareizrakstībā ņemtas vērā arī citu Latgales izlokšņu plašāk izplatītās parādības. Atsevišķos gadījumos pieļauti normu paralēli varianti.

Latgaliešu rakstības noteikumi vietnē likumi.lv.
Latgaliešu rakstības noteikumi PDF formātā.